Classes/Assignments


Class Name Teacher Assignments
Mrs. Mann's LA Class Core 2 2021-2021 Paula Mann
0
Mrs. Mann's LA Class Core 1 2020-2021 Paula Mann
0
Mrs. Mann's LA Class Core 3 2020-2021 Paula Mann
0
Sixth Grade Science-Core 1 Google Classroom Mrs. Lisa Hudik
34
Sixth Grade Science-Core 2 Google Classroom Mrs. Lisa Hudik
35
Sixth Grade Science-Core 3 Google Classroom Mrs. Lisa Hudik
35